XXXIV sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej części obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK
Informuję, że XXXIV sesję Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu
21 grudnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Frysztak za 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/224/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2021-2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021-2036.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości diet dla radnych, zasad ich otrzymywania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2022 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 17. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 30.11.2021 r.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król