PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do:

  • dzieci poniżej 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

  • wsparciu w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania – wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.),
  • pomocy w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • pomocy w załatwieniu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • pomocy w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie Karty zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7 do Programu) oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w terminie do 4 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Frysztaku, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak.

Więcej informacji (w tym także wzory dokumentów do pobrania) znajduje się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i umożliwią aplikowanie przez Gminę Frysztak o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.