XLV sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak
Informuję, że XLV sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Prezentacja działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Frysztak za 2022 r.
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2023 rok.
 6. Przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.
 8. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Frysztak w sprawie opinii i wniosków Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2023 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego” na lata 2022-2030.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2023 roku”.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XLIV/379/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym socjalnego lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku oznaczonym nr porządkowym 196 w m. Pułanki, gm. Frysztak.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 28.12.2022 r.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król