LIV sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że LIV sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Frysztak za 2023 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023 – 2038.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2023 r.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/454/2023 Rady Gminy Frysztak z 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2024 r.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2024 r.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Frysztak”.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2024 roku.
 17. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 29.11.2023 r.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Jacek Król