Zawiadomienie dotyczy projektu pn: „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”

Zgodnie z zapisami umów zawartych z Wykonawcą – SANITO Sp. z o.o., dla realizacji zamówienia pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Wiśniowa i Gminy Frysztak”, w 5 roku okresu użytkowania instalacji OZE zostaną wykonane okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń objętych przedmiotem zawartych umów.

Do wykonania tego zadania z ramienia SANITO Sp. z o.o. została wydelegowana firma podwykonawcza Wójcik Piotr SOLAR WÓJCIK, Siedziba: Ostrowy Baranowskie 141A, 36-105 Cmolas, Biuro: ul. Przemysłowa 2/11, 39-300 Mielec, która rozpoczęła wykonywanie przeglądów z dniem 17.04.2024r.

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia wszystkich mieszkańców, którzy użytkują instalacje dostarczone i zamontowane z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia serwisu okresowego, co jest obowiązkiem użytkownika instalacji, przez firmę do tego upoważnioną.

Serwisanci którzy wykonywać będą przeglądy dysponują Poświadczeniem Wójta Gminy Wiśniowa potwierdzającym ich wiarygodność. W przypadku dalszych Państwa obaw i wątpliwości z identyfikacją osób, które oddelegowane zostały do wykonania serwisu prosimy o konsultację z pracownikiem Urzędu – Andrzej Mocek  inspektor w UG Frysztak, tel. 17/2777110 wew. 314.