LVIII sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że LVIII sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Analiza stanu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej za 2023 r.
 5. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Frysztak za 2023 rok”.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/474/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2024 – 2040 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2024 – 2040.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/484/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Pułanki.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2024 r., dotyczącego zabytku położonego w miejscowości Pułanki.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym słupów lamp ulicznych, zlokalizowanych w m. Cieszyna i m. Widacz, gm. Frysztak w celu podwieszenia kabla światłowodowego do przesyłu internetu.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 28.03.2024 r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Jacek Król