Informacja dla beneficjentów projektu pn:  „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”

Zgodnie z zapisami umów dotyczących udziału w projekcie, regulaminu naboru wniosków oraz umów użyczenia instalacji zawartych przez użytkowników z Gminą Frysztak informuję, że nie wszystkie usterki powstałe na urządzeniach wchodzą w zakres usterek objętych gwarancją.

W zakresie instalacji kotłów pelletowych oraz pomp ciepła okres gwarancji, a tym samym i wsparcia ze strony Gminy Frysztak uległ zakończeniu. W odniesieniu do instalacji solarnych i  fotowoltaicznych okres gwarancji trwa nadal i w tym zakresie będzie udzielane wsparcie. Wszystkie instalacje zostaną w bieżącym roku przekazane dla użytkowników, po upływie okresu trwałości projektu, który nie jest powiązany z okresem gwarancji.

W załączeniu przekazujemy przesłane przez Wykonawcę dostaw z montażem firmę SANITO Sp. z o.o., informacje w zakresie przykładowych usterek nie wchodzących w skład udzielonej gwarancji oraz możliwości skorzystania z odpłatnego serwisu w zakresie usunięcia awarii na instalacjach kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła.

Zwracam jednocześnie uwagę, że w czasie usuwania usterek gwarancyjnych na instalacjach obowiązkiem użytkownika jest  zapoznanie się z treścią protokołu, uwidocznieniu w nim czy usługa jest usługą gwarancyjną czy płatną, sprawdzenie daty usunięcia usterki wpisanej w protokole.

W przypadku stwierdzenia, że usterka nie podlega gwarancji w protokole powinny znaleźć się jasne odniesienia co do sposobu jej usunięcia szacunkowych/wstępnych kosztów oraz deklaracja użytkownika na ich pokrycie lub odmowa odpłatnego usunięcia usterki.

W załączeniu: