III sesja Rady Gminy Frysztak IX kadencji 2024-2029

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!
Informuję, że III sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu
14 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Frysztak za 2023 rok”.
  4.1.Debata na temat raportu.
  4.2.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Frysztak.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
  5.1.Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak za 2023 r.
  5.2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
  5.3.Zapoznanie się z opinia RIO w Rzeszowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
  5.4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2023 r.
  6.1.Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2023 rok oraz opinią RIO w Rzeszowie o tym wniosku.
  6.2.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2023 r.
 7. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2024 – 2040.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/416/2023 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, położonej w m. Frysztak, gm. Frysztak, z przeznaczeniem pod stację bazową telefonii komórkowej.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2024 r.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2024 r.
 15. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 27.05.2024 r.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Frysztak.

  Z poważaniem
  Przewodniczący Rady
  Jacek Król