Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w czerwcu 2024 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!
Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w czerwcu 2024 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 10.06.2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r., sprawozdaniem finansowym za 2023 r., informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 2. Analiza funkcjonowania dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024.
 3. Analiza funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii za 2023 r.
 4. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbędzie się w dniu 11.06.2024 r.
o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r., sprawozdaniem finansowym za 2023 r., informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r., sprawozdaniem finansowym za 2023 r., informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 13.06.2024 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku i jej filii za 2023 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor