XXVI SESJA RADY GMINY FRYSZTAK

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

zwołuję
XXVI sesję Rady Gminy Frysztak na dzień 26 lutego 2021 r. o godzinie 9:00.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania)

Dyskusja odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak. Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Analiza i ocena realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak” za 2020 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysów za 2020 r.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na jeden ciągnik rolniczy, jedną kosiarkę z wysięgnikiem, jedną kosiarką boczną oraz jeden pług przedni hydrauliczny do odśnieżania dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2021 roku”.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak”.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Stępinie.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji wielokrotnej za zasługującą na uwzględnienie.
 17. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 29.01.2021 r.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Frysztak.