Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) realizacją zadania „dodatek osłonowy” będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu  i żywności.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w siedzibie Ośrodka (budynek Urzędu Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20), pok. nr 3 i 4. Wnioski można również składać pocztą tradycyjną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić dostępny jest na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. W przypadku wniosków złożonych do dnia 31.01.2022 r. wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana w 2 równych ratach, tj. do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r. nadal będą mogły się ubiegać o wsparcie. Wówczas należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022 r. W tym przypadku dodatek osłonowy zostanie wypłacony jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu.

UWAGA! Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Zgodnie z ww. ustawą dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 ze zm.). Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych:

 • w 2020 r. – w przypadku wniosków złożonych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
 • w 2021 r. – w przypadku wniosków złożonych w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy
  2 100 złotych na osobę,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 1 500 złotych na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1 062,50 zł* jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy
  1 500 złotych na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 150 zł/ 1 437,50 zł* jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy 1 500 złotych na osobę.

Dodatek osłonowy będzie przyznawany również po przekroczeniu kryterium dochodowego. W takiej sytuacji kwota dodatku zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

*Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania (podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi).

UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.