L sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!
Informuję, że L sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

 

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał
  z poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Frysztak za 2022 rok”.
  4.1.Debata na temat raportu.
  4.2.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Frysztak.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
  5.1.Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak za 2022 r. 5.2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
  5.3.Zapoznanie się z opinia RIO w Rzeszowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.
  5.4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2022 r.
  6.1.Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak w sprawie wniosku
  o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2022 rok oraz opinią RIO w Rzeszowie
  o tym wniosku.
  6.2.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2022 r.
 7. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na
  2023 r.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2023 – 2038.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej we Frysztaku.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu p.n. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Frysztak na lata 2023-2026 z perspektywą do 2038 roku”.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XLIX/417/2023 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1230, 1234, 1235, 906/5, 909, 1229/2, zlokalizowanych w m. Stępina, gm. Frysztak.
 15. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 29.05.2023 r.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy Frysztak.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Jacek Król