Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2023

Informacja remont drogi Glinik Górny – Gogołów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o robotach (stabilizacja podbudowy na odcinku Glinik Górny (tartak) – Gogołów (droga do wyciągu) na drodze powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów -Klecie w dniach 3 i 4 lipca (poniedziałek, wtorek) w godzinach 7:00 do 17:00, w tym czasie odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Za utrudnienia przepraszamy !!!

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Wypłacane świadczenie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  2. Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.
  3. Do w/w okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Więcej „Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa”

Druga edycja konkursu dla mieszkańców woj. podkarpackiego pt. „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. podkarpackim”

Konkurs organizowany przez serwis internetowy Clicktrans.pl, startuje 27.06 i aby wziąć w nim udział, należy stworzyć pracę na temat: „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie podkarpackim”.

W pracy można posłużyć się tekstem, zdjęciami lub materiałem filmowym własnego autorstwa.

Więcej „Druga edycja konkursu dla mieszkańców woj. podkarpackiego pt. „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. podkarpackim””

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FRYSZTAK DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ODBIORU ZDEMONTOWANEGO AZBESTU

W związku z realizacją projektu w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”  informuję, że tutejszy Organ przyjmuje wnioski o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak. Refundacją objęte zostaną koszty związane z odbiorem oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w urzędzie gminy pok.  11, lub telefonicznie 17 27 77 110 w. 311.

 

SZKOLENIE 33 BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniach 12 — 25.06.2023 r. pododdziały 33blp z Dębicy na terenie gminy Frysztak realizować będą szkolenie, podczas którego żołnierze TSW 33blp
w Dębicy będą przemieszczać się po terenie gminy w kilku sekcjach realizując na poszczególnych punktach określone zadania.

Podczas szkolenia będą wykorzystywane środki pozoracji pola walki.

Szkolenie realizowane będzie z zachowaniem przepisów ppoż. i bhp, a tereny zajmowane pod prowadzenie szkoleń zostaną doprowadzone do stanu wyjściowego.

Miejsce zakwaterowania żołnierzy – budynek byłej szkoły w Kobylu.

Wybory ławników 2023

Przewodniczący Rady Gminy Frysztak informuje, że Rada Gminy dokona w terminie do 30 października 2023 roku wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Strzyżowie  na  kadencję  2024-2027.

W związku z powyższym prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy Frysztak mają prawo do zgłaszania kandydatów na ławników w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Formularze kart zgłoszeń pobrać można w Urzędzie Gminy Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, pok. Nr 8 lub 10 lub ze strony internetowej gminy www.bip.frysztak.pl, zakładka Wybory i Referenda -> 2023 -> Wybory ławników

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Sekretarz Gminy – Halina Kolanko  pok. Nr 10, lub tel. 17 2777110,  697 982 607.

Do góry