[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 27.09.2016
OGŁOSZENIE - 22.09.2016


KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY FRYSZTAK 2016-2022


W związku z zaproszeniem do udziału w konsultacjach projektu "Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak 2016 - 2022" udostępniamy do zapoznania się przez zainteresowanych projekt LPR Gminy Frysztak wraz z Załącznikiem nr 1. Projekt LPR 2016
Załącznik nr 1 - Wnioski

INFORMACJA - 20.09.2016

ĆWICZENIA ALARMOWANIA

Informuje się mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniu 27 września 2016r. odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obrony cywilnej "BIEDZCZAD 2016".
W ramach treningu zostanie przeprowadzona głośna próba uruchamiania sysytemów alarmowych (syren) i zostaną wyemitowane sygnały:
1. godz. 13:00 - "ogłoszenie alarmu" - sygnał syren modulowany trwający przez okres 3 minut.
2. godz. 13:15 - "odwołanie alarmu" - sygnał syren ciągły trwający przez okres 3 minut.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 20.09.2016
OBWIESZCZENIE - 19.09.2016

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździenika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale sołeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z2016r. poz. 353) Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości: [więcej...]
Założenia do planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Frysztak

OGŁOSZENIE - 16.09.2016


ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY FRYSZTAK 2016-2022


Na podstawie ustawy z dnia 9 październka 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz 1777), Wójt Gminy Frysztak Jan Ziarnik zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w konsultacjach projektu "Programy Rewitalizacji Gminy Frysztak 2016-2022"
Termin konsultacji: od 22.09.2016r. do 24.10.2016r. do godz. 15:30. [więcej...]
Ankieta oceny LPR

INFORMACJA - 15.09.2016
OGŁOSZENIE - 13.09.2016

OGŁOSZENIE !!!

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w zwiąku z realizacja zadania pn. "Remont odcinka drogi gminnej nr 112159R Frysztak - Glinik Dolny - Glinik Średni - Glinik Górny - Gogołów - Januszkowice w miejscowości Glinik Dolny, w km 0+000-:-0+621", w okresie od 13.09.2016r. do 01.10.2016r., w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 17:00 nastąpi czasowe zamknięcie w/w drogi na odcinku od Hurtowni "Tajfun" do mostu na potou Glinik w m. Glinik Dolny. Wszystkich użytkowników przedmiotowej drogi prosi sie o skorzystanie w tym czasie z innych dróg umożliwiających dojazd do tej części miejscowości Glinik Dolnego i Średniego.
Za wszystkie utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 10.09.2016

Szanowni mieszkańcy !!!

Gmina Frysztak przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dlatego też kierujemy do mieszkańców gminy anonimową ankietę dotyczącą jakości powietrza na obszarze zamieszkania.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Frysztak jest niezbędne przy staraniu się o dotacje na realizację projektów inwestycyjnych przyczyniających się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i ochrony powietrza na terenie gminy.
Ze względu na konieczność pilnego wykonania ww. Planu prosimy Państwa o wypełnienie ankiety i zwrócenie jej w terminie do 12 września br. do Szkół, Sołtysów lub Urzędu Gminy-pok. nr 11, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak
Ankieta dla przedsiębiorcy
Ankieta dla zabudowy jednorodzinnej

INFORMACJA - 10.09.2016

INFORMACJA - 10.09.2016

Szanowni mieszkańcy !!!

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w druku formularza "OŚWIADCZENIE - KRYTERIA REKRUTACJI" w punkcie dotyczącym kryteriów punktowych części I wybrany rodzaj instalaccji OZE w pkt.1 zostały omyłkowo umieszczone instalacje pomp ciepła jako punktowane za 0 pkt, natomiast właścia punktacja w/w instalacji powinna znajdowac się w punkcie 2) i punktowana będzie za 5 pkt..
Właściwe oświadczenie zostało zmienione na stronie internetowej oraz jest dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy Frysztak, natomiast obwiązujące kryteria oceny są zgodne z zapisami regulaminu i takie będą brane pod uwagę, nawet w przypadku załączenie błędnego druku w składanych dokumentach
Oświadczenie poprawione

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 01.09.2016
INFORMACJA - 25.08.2016

Szanowni mieszkańcy !!!

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w związku z planownaym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podakrpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, Gmina Frysztak zamierza złożyć w tym zakresie stosowny wniosek.
Wstępne założenia projektu zakładają budowę róznych rodzajów instalacji OZE, w tym:
- instalację kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, - kotłów na biomasę, - instalacji fotowoltaicznych, - pomp ciepła. [więcej...]
Regulamin
Deklaracja udziału
Ankieta doboru instalacji
Oświadczenie poprawione

INFORMACJA - 16.08.2016
INFORMACJA - 16.08.2015

STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 można składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół we Frysztaku (Urząd Gminy Frysztak) pok. nr 18, tel 17 2777015:
- od 1 do 15 września - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół policealnych.
- od 1 do 15 października - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku -Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

INFORMACJA - 12.08.2016

ZAPROSZENIE
NA XX SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XX sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 19 sierpnia 2016r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 12.08.2016

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia komisji

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak we Frysztaku.
Porządek posiedzenia:
1) Opiniowanie projektów uchwał.
2) Sprawy różne i wolne wnioski.

INFORMACJA - 12.08.2016
INFORMACJA - 10.08.2016

Komunikat Biura Powiatowego ARiMR w Strzyżowie

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, o naborze wniosków w ramach poddziałania 6.5 "Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi", objętego PROW 2014-2020.
Wnioski można składać w Biurze Powiatowym w Strzyżowie w terminie od 12 września do 11 października 2016 codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wzory wniosków dostępne są na miejscu.

Biuro Powiatowe ARiMR
w Strzyżowie

INFORMACJA - 09.08.2016

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników II okres - sierpień 2016


Wójt Gminy Frysztak informuje, iż każdy rolnik, ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2016r. do 31 sierpnia 2016r. złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Frysztak.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 lutego 2016r. do 31 lipca 2016r. w ramach limitu zwrotu określonego na 2016 rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2016 wynosi 86,00 zł/1 ha użytków rolnych, (86 litrów na 1 ha), dopłata do jednego litra wynosi 1,00 zł.
Zwrot podatku wypłacany będzie w terminie 1-31 października 2016r gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest w Urzędzie Gminy Frysztak, pokój Nr 25 lub na stronie internetowej (www.bip.frysztak.pl)

OGŁOSZENIE - 09.08.2016

Projekt "Moja firma sukces Podkarpacia"


Projekt "Moja firma sukces Podkarpacia" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Okres realizacji projektu 01.08.2016r. - 31.12.2017r. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia. [więcej...]

INFORMACJA - 22.07.2016


WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017


Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie VI Szkoły Podstawowej i w klasie III Gimnazjum - Wyprawka szkolna posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można składać do 10 września 2016 r.
Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku - Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata dla ucznia.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 18.07.2016
 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak