[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak
tel. 17 2777 015, 2777 922
fax. 17 2777 922
e-mail:zoeas[at]frysztak.pl
NIP: 819-14-02-362
Regon: 690372081

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół został utworzony 1 stycznia 1996 roku uchwałą Nr XIV/73/95 Rady Gminy Frysztak z dnia 21 grudnia 1955 roku i realizuje zadania z zakresu obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej następujących szkół:

 1. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku

 2. Zespół Szkół w Gogołowie (Przedszkola, Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Kruszewskiego , Gimnazjum Publiczne)

 3. Zespół Szkół w Lubli (Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego, Gimnazjum Publiczne)

 4. Zespół Szkół w Stępinie (Przedszkole im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa ze Szkołą Filialną w Hucie Gogołowskiej im. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Jana Pawła II)

 5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickieg we Frysztaku

 6. Szkoła Podstawowa w Cieszynie

 7. Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym

 8. Przedszkole Publiczne nr 1 we Frysztak

PRACOWNICY ZOEAS

Lp.

Imię i nazwisko
Stanowisko

Zakres czynności

Pok.
Tel.
e-mail

1.

Halina KOLANKO
Dyrektor

arkusze organizacyjne, nauczanie indywidualne, remonty i inwestycje oświatowe, zamówienia publiczne, dotacje dla szkół, wnioski na programy oświatowe i ich rozliczanie, dowóz dzieci do szkół, zwrot kosztów dowozu do szkoły dzieci niepełnosprawnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, pożyczki z ZFM, ewidencja obowiązku nauki, uchwały, zarządzenia, regulaminy oświatowe, konkursy na dyrektorów, komisje egzaminacyjne ds. awansu nauczycieli, sprawy bieżące,

Pok.
19
Tel.
17 27 77 015
e-mail:
zoeas[at]frysztak.pl

2.

Robert Godek
Główny Księgowy

planowanie, prowadzenie i rozliczanie budżetów wszystkich jednostek oświatowych, sprawozdania finansowe, rozliczenia z PEFRON, rozliczenia z Urzędem Pracy, zaświadczenia Rp-7 do celów emerytalno-rentowych, sprawy bieżące,

Pok.
20
Tel.
17 27 77 015

3.

Wiesława Skorupska
Specjalista ds. ekonomicznych

naliczanie płac nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, obsługa Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, ubezpieczenia grupowe pracowników

Pok.
17
Tel.
17 27 77 922

4.

Małgorzata Stopa
Starszy referent ds. ekonomicznych

księgowanie dokumentów z wszystkich jednostek oświatowych, ewidencja spłaty pożyczek z ZFM, prowadzenie archiwum zakładowego,

Pok.
17
Tel.
17 27 77 922

5.

Marcin Jakubowicz
Starszy referent ds. ekonomicznych

prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych jednostek oświatowych; korespondencja z ZUS; przygotowywanie wniosków emerytalno-rentowych, refundacja kosztów zatrudniania pracowników młodocianych

Pok.
18
Tel.
17 27 77 015
e-mail:
kadry.zoeas[at]frysztak.pl

6.

Katarzyna Głód
Starszy referent ds. ekonomicznych

ewidencja przedmiotów nietrwałych w jednostkach oświatowych, prowadzenie kasy ZOEAS-u, pomoc materialna dla uczniów (realizacja stypendiów i zasiłków szkolnych, dofinansowanie zakupu podręczników kl 0-III SP oraz mundurków szkolnych), ewidencja świadectw szkolnych, zamawianie druków szkolnych

Pok.
18
Tel.
17 27 77 015
e-mail:

Przedmiotem działalności ZOEAS-u jest:

 1. sporządzanie w porozumieniu z dyrektorami szkół rocznych planów finasowych szkół,

 2. współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie remontów obiektów szkolnych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w ramach przeznaczonych na ten cel środków,

 3. zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej i zaopatrzenia w druki szkolne,

 4. planowanie i statystyka oraz sporządzanie sprawozdań finasowych, statystycznych i innych stosownie do obowiązujących przepisów oraz wymagań organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego z zakresu realizacji zadań rzeczowych poszczególnych szkół i własnych,

 5. ewidencja spełniania obowiązku nauki przez młodzież do 18 roku życia,

 6. współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie wyposażania szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,

 7. współdziałanie z dyrektorami szkół w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

 8. gospodarowanie i administrowanie mieniem komunalnym, które służy szkołom do ich funkcjonowania i realizacji zadań statutowych,

 9. zapewnienie obsługi finasowo-księgowej i kasowej oraz administracyjnej szkół,

 10. prowadzenie gospodarki finasowej szkół zgodnie z prawem budżetowym i przepisami wykonawczymi oraz zasadami gospodarności, rzetelności i celowości,

 11. przestrzeganie dyscypliny budżetowej i zasad rachunkowości,

 12. prowadzenie ewidencji majątkowej,

 13. organizowanie i naliczanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół, a także należnych świadczeń przysługujących na podstawie przepisów regulujących status prawny i wynikający ze stosunku pracy,

 14. prowadzenie obsługi kadrowej i socjalnej szkół,

 15. prowadzenie obsługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,

 16. realizowanie zadań w zakresie postępowania egzaminacyjnego nauczycieli na stopień awansu nauczyciela mianowanego,

 17. realizacja zadania w zakresie przyznawania dotacji dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w ramach praktycznej nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

 18. realizacja zadań z zakresu najmu lokali mieszkalnych w szkołach i domach nauczyciela tj. prowadzenie dokumentacji i ewidencji spłaty czynszów,

 19. archiwizowanie dokumentacji,

 20. sprawdzanie projektów organizacyjnych szkół pod względem finansowym, kadrowym i organizacyjnym,

 21. realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w ramach programów: "stypendia socjalne" i "wyprawka szkolna",

 22. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy związanych z funkcjonowaniem szkół.

STATUS ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ


galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak